Studievägar för att plugga utomlands: 4 vägar att gå

1. Utbytesprogram inom Kemiska sektionen

Kemiska sektionens utbytesprogram omfattar kurser på avancerad nivå och examensarbeten i kemi. Vi rekommenderar därför att du åker efter att du har klarat av årskurs två.

2. Utbytesprogram inom TekNat-fakulteten

Studentservice Ångström håller i några utbyten inom teknik/naturvetenskap inom Europa

3. Utbytesprogram inom Uppsala universitet

Uppsala universitet har generella utbytesprogram med många universitet i alla världsdelar. Mer information om sådana utbytesstudier och vilka universitet och länder som omfattas hittar du på Uppsala universitets centrala sidor om utbytesstudier. Det är Internationella kansliet som administrerar dessa utbyten.

4. Studera på egen hand

Ibland saknas det utbytesavtal dit du vill åka, vilket inte hindrar att du åker dit på egen hand. Att själv ordna med utlandsstudier kräver dock mer planering än om du åker inom ramen för ett utbyte. Det är du själv som kontaktar universitetet och lämnar in ansökan. Tänk också på att kolla upp med programansvarig om de kurser du vill läsa kommer kunna tillgodoräknas i din examen!

Ansökningsproceduren

 1. Fundera ut till vilket land du vill åka. Titta efter vilka lärosäten som kan vara aktuella med hjälp av IK:s kartfunktion. 
   
 2. Avtal på institutionerna är ofta skrivna inom ett visst ämne. Du bör förmodligen ha läst lite inom detta ämne för att kunna utnyttja avtalet och dessutom vara beredd att läsa kurser huvudsakligen inom detta ämne. 
   
 3. Använd www.moveonnet.eu för att hitta mer information om de aktuella lärosätena. 
   
 4. När du har fastnat för ett visst lärosäte vänder du dig till kontaktpersonen för det aktuella avtalet för att få mer information. 
   
 5. Ansök för att bli nominerad av Uppsala universitet enligt den procedur som gäller på den aktuella institutionen, fakulteten eller internationella kansliet. 
   
 6. Om du blir nominerad så skall ny ansökan ske till mottagaruniversitetet enligt deras riktlinjer och deadline. Ansökningshandlingarna hittar du oftast på mottagaruniversitetets hemsida och ska signeras av kontaktpersonen för avtalet här i Uppsala. Mottagaruniversitetet accepterar i regel de nomineringar som gjorts av Uppsala universitet men bedömer om du som student är behörig till de valda kurserna. Oftast litar de på att du behärskar det undervisningsspråk som gäller men ibland krävs också ett språktest. 
   
 7. Om du blir nominerad så kan Uppsala universitets kontaktperson hjälpa dig med uppgifter om hur du hittar information om lärosätets kurser. Kontaktpersonen har även kontaktuppgifter till motsvarande kontaktperson på mottagaruniversitetet.
Mer info, utlysningar och deadlines

Utbytesstudier
22 oktober-22 november
15 april-15 maj

Erasmuspraktik
1-15 september
1-15 november
1-15 januari
1-15 mars
1-15 maj

Minor Field Studies
15 november
15 april

Sommarkurser

Du hittar alla våra informationstillfällen i Uppsala i studentkalendariet.

Se alla informationstillfällen som hålls i Visby på Campus Gotland.

Att ÅKa SOM "FREEMOVER" ELLER VIA AVTAL

Det finns två vägar att gå om man vill studera utomlands: 

Ett sätt är att man fixar allt själv, en så kallad freemover. Hemuniversitetet är i detta fall inte inblandat förutom vid ett eventuellt tillgodoräknande av studierna och vid eventuellt beviljande av studieuppehåll.

Det andra sättet är att använda sig av något av Uppsala universitets utbytesavtal. Dessa avtal har skrivits med lärosäten som Uppsala universitet bedömer uppfyller högt ställda krav på kvalitet och som bedöms vara attraktiva, dels ur strategisk synvinkel men också för att studenterna efterfrågar dem. Att utnyttja dessa avtal är inte bara en garanti för att det är ett erkänt universitet man åker till, det finns många andra fördelar. 

För det första finns en kontaktperson för avtalet som du kan vända dig till, både i Uppsala och på värd-universitetet. Dessutom finns oftast väl tillrättalagda lösningar för praktiska problem som boende och försäkringar. 

Många utbytesavtal är dessutom delar i större program. I dessa fall finns det ofta stipendier som i alla fall till en del kan finansiera utlandsvistelsen. När man reser via ett utbytesavtal ska man vara fortsatt registrerad på hemuniversitetet och betala sin terminsavgift för undervisningen enligt de regler som gäller hemma. Man betalar ingen terminsavgift vid mottagaruniversitetet vilket för de flesta studenterna vid Uppsala universitet innebär att man inte behöver betala någon terminsavgift alls.
 

VAD FINNS DET FÖR UTBYTESAVTAL?

Uppsala universitet har utbytesavtal med närmare 500 universitet i runt 50 olika länder. Många av dessa är inte knutna till några särskilda ämnen utan är öppna för alla universitetets studenter (givet att vissa grundvillkor är uppfyllda). Dessa brukar kallas för generella avtal och administreras i regel av Internationella kansliet som är den enhet på universitetet som har det samlade ansvaret för utbytesverksamheten. Läs mer om de generella avtalen på universitetets centrala studentsidor.

Ute på institutionerna finns många forskare och lärare med värdefulla internationella kontakter. Detta leder ofta till att utbytesavtal tecknas inom ett snävare ämnesområde som institutionerna själva är ansvariga för. Detta är då ett så kallat institutionsavtal och kontaktpersonen finns på institutionen.

En tredje typ av avtal kan befinna sig på en mellannivå och innefatta flera olika ämnen dock tillhörande samma fakultet. Dessa kallas fakultetsavtal

Avtal inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Att åka på institutionsavtal innebär att friheten att välja ämne är begränsad även om man ofta försöker tillmötesgå studentens önskningar så långt det är möjligt. Dessutom kan det ställas krav på tidigare studier inom detta ämne för att kunna utnyttja avtalet. I gengäld kan studenten vara förvissad om att mottagaruniversitetet håller god standard i just det ämne denne ämnar läsa. Dessutom brukar den snävare skrivningen i avtalet innebära att konkurrensen om platserna blir mer begränsad. De flesta av institutionernas avtal är knutna till det s.k. Erasmus-programmet.NÄR I UTBILDNINGEN KAN MAN ÅKA?

För de generella utbytena gäller att du vid ansökningstillfället ska ha studerat minst en termins heltidsstudier vid Uppsala universitet och vid avresetillfället avklarat heltidsstudier under minst ett läsår. För de övriga utbytesprogrammen kan andra regler gälla. Om du vill att de kurser du läser ska kunna räknas in i programmet kan du beroende på vilket program du går behöva vänta till högre årskurser innan du kan åka.

Inom kandidat- och masterprogrammen går det lätt att tillgodoräkna sig kurser från andra universitet då studieplanen generellt är mycket fri. Inom civilingenjörsprogrammen är man begränsad till vissa universitet och kurser. Examensarbetet går dock bra att förlägga utomlands oavsett program. Man kan också välja att ta ett års studieuppehåll för utlandsstudier och se det som en merit utöver examen.  
 

VAD KAN MAN STUDERA?

Du kan läsa enstaka kurser eller kurspaket. För att vara säker på att du kan tillgodoräkna dig kurserna i din examen - prata med din studievägledare. Vill du studera utomlands men inte åka bort en hel termin eller ett helt år? I så fall kan sommarkurser vara ett bra alternativ! Många studenter väljer att åka på utbyte för att förbättra sina språkkunskaper, läs mer om den begränsade möjlighet som finns att läsa grundläggande språkkurser vid ett utbytesuniversitet.

Du som har en kandidatexamen kan också välja att läsa ett masterprogram utomlands. Masterportalen är en söksida för att hitta masterprogram inom Europa.
 

HUR FINANSIERAR MAN UTLANDSSTUDIERNA?

CSN

Du kan söka studiemedel från CSN när du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar. Information om detta hittar du på CSN:s hemsida.

Stipendier 

Följande stipendier finns:

 • "Erasmus"-stipendiet för utbytesstudier via Erasmusprogrammet (Europa). Gäller de flesta utbytesprogram inom Europa.
 • Nordtek- och Nordplusstipendiet. Nordtek är ett nätverk mellan det tekniska högskolorna i Norden. Avtalet är brett och medger studier inom många områden. För civilingenjörsstipendier finns ett stipendium. Nordplus är ett bredare nätverka som inkluderar de nordiska och balitiska länderna. Nordtek administreras av TekNat och Nordplus av Internationella kansliet.
 • Det finns ett mindre utbud av andra stipendier. För de generella utbytena annonseras de på respektive regions hemsida. Det kan också vara värt att själv leta reda på udda stipendier.
 • Uppsala universitet har också ett utbud av stipendier. Få är inriktade på utlandsstudier men det kanske går att hitta något. För mer information se Stipendiekansliets hemsida.
   

PRAKTISKA SAKER ATT TÄNKA PÅ

Innan man åker på utlandsstudier så ska man begära studieuppehåll från studierna på Uppsala universitet. Mer information om studieuppehåll hittar du här.

Efter man kommit tillbaka från utlandsstudier och vill få in de kurser man läst i sin examen så ska man ansöka om tillgodoräknande av kurs alternativt införande av kurs. Tänk då på att få bevis över avslutade kurser i orginal, samt annat material som kursplaner, kurshandböcker etc, med dig hem.

Den centrala studentsidan informerar även om fler praktiska saker att tänka på.

Senast uppdaterad: 2021-02-09