Stöd och service till dig som är student på Kemiska sektionen

På den här sidan så hittar du information och länkar till mer information om:

Om det är något annat du funderar på eller inte hittar den information du söker så är du alltid välkommen att vända dig till vår kursexpedtition eller någon utav våra andra kontaktpersoner

Stöd och service inom TekNat

Den mesta informationen rörande sånt du behöver veta kring dina studier hittar du på Tekniska Naturvetenskapliga fakultetens (TekNat:s) studentsidor.

Där hittar du exempelvis information rörande anmälan, antagning och registrering på kurs, antagning till senare del av program, examen, examensarbete, frånvaro, studieuppehåll och studieavbrott, schema, terminstider, tentamen, tentamenslokaler, tentamensutlämning, tillgodoräknande och införande av kurs eller del av kurs, samt om utlandsstudier. 

Kemin - på två olika campusområden

Som kemistudent vid Uppsala unversitet är du med där det händer. Utbildningen äger rum vid två av universitetets mest spännande campusområden: Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC)

Campus-karta: En översiktskarta över Uppsala med samtliga campus-områden samt Gotland.
Här syns en översikt av Uppsala universitets alla campusområden med bl.a. Ångströmlaboratoriet och BMC utmärkta. Samtliga (utom Gotland) ligger inom en radie av 10 minuters cykelväg från centrum.
  • Institutionen för kemi - Ångström ligger på Ångströmlaboratoriet, inom campusområdet Polacksbacken, som är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller, batterier och sensorer.  
     
  • Institutionen för kemi - BMC ligger på Biomedicinskt centrum (BMC), som är ett av Europas största centra för livsvetenskaper. Här bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kemi, molekylär- och strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiskadiscipliner. Denna tvärvetenskapliga fusion av ämnen som berikar varandra  ger unika förutsättningar för till exempel utveckling av nya läkemedel. 

Datortjänster inom Uppsala universitet

På universitetets gemensamma sida "IT för studenter" hittar du all IT-relaterad information som du behöver som student: Om datornät, Studentportalen, trådlösa nätverk, e-post, utskrifter, gratis programvaror, m.m.

Matlab

Matlab är ett beräkningsprogram som kan användas inom många olika områden, t.ex. matte, signalbehandling, medicinteknik, m.m. Programmet återkommer i olika kurser inom i princip alla högskole- och civilingenjörsprogram. 

Diskriminering och trakasserier

Uppsala universitets studiemiljö ska präglas av öppenhet och respekt. Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier på Uppsala universitet. 

Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Detta regleras i diskrimineringslagen. Du kan läsa mer om olika diskrimineringsgrunder på Diskrimineringsombudsmannens (DO):s hemsida

Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar?

Om du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar har universitetet en skyldighet att utreda vad som har hänt. Universitetet har ansvar för att genomföra åtgärder, för att förhindra fortsatta trakasserier eller kränkningar. Det är du som känner dig utsatt som avgör om ett beteende eller handling är ovälkommen.

Du som student kan kontakta:

  • Prefekt: Prefekten har ansvar för att utreda trakasserier och kränkande särbehandling på institutionen. Prefekten ansvarar för att trakasserierna eller kränkningarna upphör. Kontaktuppgifterna till prefekterna på Kemiska sektionen hittar du på respektive kontaktsida: Kemi - Ångström och Kemi - BMC.
  • Studievägledare: Studievägledaren har tystnadsplikt. Vill du göra en anmälan kan studievägledaren vara ett stöd i detta. Studievägledaren kontaktar du bäst via mail till studievag@kemi.uu.se.  
  • Du kan också prata med till exempel en lärare eller studierektor eller någon annan i universitetets personal som du har förtroende för.

I diskrimineringslagen finns förbud mot repressalier. Den innebär att den som anmält eller påtalat trakasserier eller diskriminering inte får bestraffas eller utsättas för dålig behandling.

Om du behöver stöd i kontakt med universitetet: 


Om du vill prata med någon om hur du mår:

Mer information

På Uppsala universitetets gemensamma webb finns mer information om vad trakasserier och kränkande särbehandling är och hur Uppsala universitet arbetar för en studiemiljö fri från diskriminering.  

Senast uppdaterad: 2022-11-21