Fysikalisk kemi - Masterprogram i kemi 2019/2020

Bild för Fysikalisk kemi - Masterprogram i kemi 2019/2020
Anmälan

Inriktningen Fysikalisk kemi på masterprogrammet i kemi är nära kopplad till världsledande forskning inom detta område vid universitet. Inriktningen ger dig fördjupad kunskap inom viktiga och avancerade forskningsområden inom fysikalisk kemi och moderna experimentella metoder. Du kommer att ha lärare som är ledande experter inom till exempel femtosekund-spektroskopi, artificiell fotosyntes och fotokatalys och du får möjlighet att göra ditt examensarbete vid forskningsfronten.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

En kemiexamen från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter. Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Om programmet

Programmet ger dig en stabil grund i avancerad fysikalisk kemi inom alla de viktigaste områdena inom fysikalisk kemi, speciellt inom områden relaterade till reaktionsdynamik och spektroskopi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter inom fysikalisk kemi, men även en inblick i metoder inom teoretisk kemi och beräkningskemi.

Denna specialisering är inriktad mot grundläggande fysikalisk kemi, men innehåller även de kemiska och fysikaliska grunderna vilka krävs för att kunna medverka i utvecklingen av nya lösningar för hållbar energiproduktion och bränslen. Detta innefattar till exempel kinetiken och mekanismen för elektronöverföringsreaktioner i solceller, fotokatalys och artificiell fotosyntes, samt de teoretiska aspekterna på och simuleringsmetoder för utvecklingen av nya material. Dessa är viktiga forskningsområden och du kommer att vara väl förberedd för forskning inom akademien eller forskning och utveckling inom industrin. Från studieplanen kan du se att du kommer att ha en stabil grund inom alla moderna områden inom fysikalisk kemi.

Lärarna är alla aktiva forskare och du kommer därför att ha möjlighet att diskutera aktuella forskningstrender med ledande experter.

Exempel på examensarbeten våren 2018

  • N. Kaul: Excited state reactivity of [{PhB(MeIm)3}2Fe]+
  • Y. Zhao: Structural properties of selected high entropy alloys for hydrogen storage: HfNbTiVScxZr1-x, HfNbTiVYxZr1-x, and HfNbVTiScxY1-x

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en profilkurs i fysikalisk kemi.

Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom fysikalisk kemi. Kurserna under den andra terminen ges tillsammans med specialiseringen i Kemi för förnybar energi. Fotokemi, elektrokemi och katalys är alla nödvändiga för en grundläggande förståelse av, till exempel solceller, batterier och fotokatalys. Under den tredje terminen har du också en kurs i statistisk termodynamik och simuleringsmetoder vilket är en av hörnstenarna inom fysikalisk kemi. Du kommer också att ha avancerade kurser i laserspektroskopi och molekylär kemisk fysik av ledande experter inom dessa områden.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp. Tack vare den nära anknytningen till aktuell forskning, inspirerar kurserna under termin två och tre ofta till ytterligare studier inom dessa områden under examensarbetet. Detta kan utföras i den grupp där studenterna har sin mentor eller i en annan grupp inom ett relevant område, beroende på studentens intresse

Exempel på examensarbeten våren 2018

  • N. Kaul: Excited state reactivity of [{PhB(MeIm)3}2Fe]+
  • Y. Zhao: Structural properties of selected high entropy alloys for hydrogen storage: HfNbTiVScxZr1-x, HfNbTiVYxZr1-x, and HfNbVTiScxY1-x

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från Uppsala universitet har du många möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god med 97 % i arbete eller studerande/doktorand bland de som har tagit master/magisterexamen de senaste tio åren.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering i fysikalisk kemi kommer du att ha en relevant bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar relaterade till, t.ex., effektiv och miljömässig produktion, omvandling och lagring av energi, men också inom områden relaterade till mera fundamentala kemiska frågeställningar där en grundläggande kunskap och förståelse av kemiska och fysikaliska processer är nödvändig för utvecklingen av nya material och mera miljömässiga produktionsmetoder och processer.

Arbetsuppgifterna varierar och kan till exempel vara:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor

Behörighet och anmälan

Fysikalisk kemi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1365 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr