Kursplan för Teoretisk kemi - profilkurs

Theoretical Chemistry - Profile Course

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB556
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  180 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redovisa och diskutera viktiga teorier och beräkningsmodeller nödvändiga för studier på avancerad nivå inom teoretisk kemi
 • redovisa och diskutera viktiga forskningsområden inom teoretisk kemi och andra områden där teoretisk kemi är av betydelse
 • självständigt planera projekt och utvärdera dem med hjälp av etablerade metoder
 • dokumentera laborativt arbete och redovisa resultatet skriftligt och muntligt
 • söka, organisera och presentera information relaterad till teoretisk kemi från tillgängliga databaser och tidskrifter

Innehåll

Fördjupad översikt över området teoretisk kemi och aktuella forskningsområden. Utvalda beräkningsmetoder inom teoretisk kemi

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Inlämningsuppgifter och laborationer 3 hp. Muntlig examination 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Cramer, Christopher J. Essentials of computational chemistry : theories and models

  2. ed.: Chichester: Wiley, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

Senast uppdaterad: 2021-12-20