Lagom är bäst? – Heterogen katalys och Sabatiers princip

  • Datum: –11.30
  • Plats: ZOOM: https://uu-se.zoom.us/j/64776545764
  • Föreläsare: Jolla Kullgren
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Jolla Kullgren
  • Telefon: 0736801183
  • Docentföreläsning

Institutionen för kemi-Ångström inbjuder härmed alla intresserade till en docenturföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot oorganisk kemi.

Föreläsare: Jolla Kullgren
Ordförande: Professor Daniel Brandell
Docenturnämndens representant: Professor Adolf Gogoll

Språk: Föreläsningen hålls på svenska.

Heterogen katalys är en industriellt viktig process där ett fast material används för att påskynda och styra en kemisk reaktion. Upp till 90% (räknat per volym) av de kemikalier som produceras idag bygger i någon grad på heterogen katalys.

Sabatiers princip säger (fritt översatt till svenska) att: interaktionen mellan substratet (”råvaran”) och den katalytiskt aktiva ytan skall vara lagom stark för att åstadkomma bästa resultat. Trots att vi vet mycket väl att katalytiska processer kan vara väldigt komplexa med många delsteg så tycks denna enkla princip fungera mycket väl. I den här föreläsningen kommer vi att undersöka detta i detalj och samtidigt bekanta oss med de viktigaste begreppen inom heterogen katalys samt kika på ett par industriellt och historiskt viktiga exempel.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!