Erdélyi group

Erdelyi group bedriver forskning inom organisk kemi

Vi brinner för organisk kemi, för den fundamentala förståelsen av kemisk bindning, molekylär struktur och reaktivitet samt för användningen av dessa för att lösa samhällets stora utmaningar. Våra projekt berör

  • halogenbindningar
  • naturproduktkemi  
  • NMR-metodutveckling
  • antibiotikaresistens
  • makrocyklers konformation

Vår forskning (OBS engelska)