Populärvetenskaplig presentation

Strukturen hos ett protein är kopplad till dess funktion. Det innebär att för att ha en viss funktion måste ett protein också ha en struktur som stödjer funktionen. Om strukturen hos ett protein ändras, t.ex. på grund av mutationer i genen som kodar för dess aminosyrasekvens, kommer funktionen hos proteinet också påverkas, vilket kan leda till sjukdom. För att effektivt behandla en sjukdom underlättar det att veta vilka förändringar på molekylär nivå som orsakade sjukdomen. Kunskap om förhållandet mellan struktur och funktion är också viktig för många biotekniska tillämpningar, som exempelvis vid design av mer aktiva eller mer stabila katalytiska proteiner (enzymer) för tvätt- eller livsmedelsindustrin.

Vår forskning syftar till att klarlägga proteinernas struktur och funktion, och vi fokuserar på medicinskt eller biotekniskt relevanta proteiner. Vi vill t.ex. veta hur enzymerna som bryter ned nukleinsyrornas byggstenar uracil och tymin ser ut och fungerar, och varför våra immunförsvarsmolekyler av misstag reagerar på kroppsegen kollagen och hur detta leder till utveckling och progression av reumatoid artrit. Vi använder röntgenkristallografi tillsammans med andra biokemiska och biofysiska metoder för att studera strukturer, funktioner och interaktioner av dessa proteiner.