Kemiska verktyg för sjukdomsförståelse

Vikten av tidig diagnostik står allt mer klar ju mer vi lär oss förstå olika sjukdomars utveckling. I de allra flesta fall är det avgörande för sjukdomens utvecklingshastighet att vi kan ge adekvat behandling så tidigt som möjligt. Dessutom vet vi idag att det är oerhört viktigt för den drabbade patienten och dess anhöriga att så snabbt som möjligt få en korrekt diagnos fastställd, som ett första steg i läkningsprocessen.

I ett multidimensionellt analysverktyg där separation kopplas till högupplösande masspektrometri kan vi idag generera biokemiska fingeravtryck från patienters prover.

Idag kan vi inom kemisk forskning utveckla nya verktyg som kan underlätta för klinikern i dennes bedömning och komplettera de idag befintliga analyserna som finns inom klinisk kemi. Analyserna som utvecklas kan vara inriktade på identifiering och kvantifiering av enskilda substanser (t.ex. specifika proteiner, peptider, aminer, steroider, fettsyror eller kolhydrater) eller ge mer övergripande biokemiska mönster som kan fungera som diagnostiska fingeravtryck. Metoder som används kan vara vätskebaserade separationstekniker så som vätskekromatografi eller kapillärelektrofores, gelbaserade separationer så som 1D eller 2D gelelektrofores, eller miniatyriserade ”lab-on-a-chip” system för känslig detektion. Detektion av de separerade substanserna kan t.ex. ske med hjälp av masspektrometri, spektroskopiska, elektrokemiska eller immunologiska metoder. Metoder som utvecklas måste inbegripa och korrekt hantera allt ifrån insamlingen av provet (t.ex. en kroppsvätska eller vävnad), förvaring, provupparbetning, separation, detektion och adekvat datahantering och validering. I Uppsala har vi etablerat flertalet storskaliga analytiska verktyg som skall användas för att på systembiologisk nivå studera ett flertal av våra vanliga folksjukdomar. Kemi används således för att identifiera, förstå och beskriva hur en sjukdom uppkommer, vilka symptom som den ger upphov till och hur man kan ta fram effektiva behandlingsformer och läkemedel. 

Inspirationsföreläsning i analytisk kemi

"Att mäta är att veta - hur analytiska kemister reder ut livet, universum och allting"