Han vet hur man förenar livsavgörande molekyler

Från benläkning till cancerbehandling – listan över professor Jöns Hilborns forskningsintressen är lång. Men alla förenas i en målsättning: att foga samman livsavgörande molekylära pusselbitar.

Möt forskaren som själv fick en cancerdiagnos

Forskningen inom den kemiska sektionen

Vår forskning bedrivs på två olika campus (Ångström och BMC) där varje institution har sin egen forskningsinriktning, du kan läsa mer om våra institutioner nedanför.

Institutionen för kemi - BMC

Det genomsyrande temat för forskningen är syntes och analys av molekyler och deras uppbyggnad. Syftet är att förstå deras strukturella och kemiska egenskaper och betydelse för life science och teknik. Syntes och karakterisering med användning av avancerade analytiska och biofysiska metoder är viktiga tematiska områden av intresse för alla forskningsprogram, medan molekylärigenkänning är ett gemensamt tema för många grupper.

De specifika forskningsinriktningarna i de olika forskningsprogrammen har utvecklats över tid, som en följd av institutionens och programmens strategier, tillgängliga resurser och forskarnas intressen. Institutionen uppmuntrar etableringen av nya forskningsinriktningar när de passar in i forskningsprogrammens strategiska mål och nödvändiga resurser finns tillgängliga.

Institutionen för kemi - Ångström

Forskningen inom kemin på Ångström inkluderar bland annat utveckling av förnyelsebara energikällor och energibärare. Forskningsområdet har en särskild position i Uppsala och omfattar solceller, artificiell fotosyntes, väteproduktion, bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och smartare batterier. Världsledande forskningssamarbeten kartlägger strukturen hos metaller och kemiska föreningar, inklusive de med unik katalytisk aktivitet, elektrisk konduktivitet och med förmåga att lagra energi som bidrar till framtidens hållbara energisystem.

Institutionen för kemi - Ångström är organiserad i sex forskningsprogram:​

Forskarutbildning inom kemi

En lagerkrans.

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. 

Det löpande ansvaret för doktorander har institutionen medan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (TekNat) har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Om du är intresserad av att påbörja forskarstudier så kan du ta kontakt med det forskningsprogram där det bedrivs forskning som du är intresserad av.

Kanonsalut utanför slottet vid doktorspromotionen 2019.
Kanonsalut vid doktorspromotionen den 24 maj, 2019

Senast uppdaterad: 2022-04-21