Organisk kemi på Uppsala universitet

Under frihetstiden, då studiet av naturvetenskaperna av ekonomiska skäl omhuldades av statsmakterna, inrättades en professur i kemi och mineralogi vid Uppsala universitet. Denna lärostol besattes första gången 1750 med Johan Gottschalk Wallerius, grundare av Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan. Wallerius efterträddes 1767 av den mångsidige Torbern Bergman, en av 1700-talets ledande vetenskapsmän i Uppsala. Under Bergmans efterträdare Johan Afzelius, kallad ”Sten-Jan”, och Lars Peter Walmstedt försköts professurens inriktning mot mineralogi och geologi. I mitten av 1800-talet utbröts därför kemiämnet i ovanstående nyinrättade lärostol, ursprungligen benämnd teoretisk kemi och agrikulturkemi. Under Per T. Cleves professorstid användes beteckningen allmän och åkerbrukskemi. Från 1905 benämndes den endast kemi men innehavaren hade undervisningsskyldighet i organisk kemi. Benämningen organisk kemi tillkom 1969. Göran Bergson erhöll 1985 en personlig forskningsprofessur i organisk kemi, vilken han innehade fram till sin emeritering 1999.

Vi har en lång stolt historia med många framstående forskare som verkat inom organisk kemi på Uppsala universitet.

Ni ser tre av våra mest omtalade forskare här nedanför.

Vi har delat in exempel på banbrytande forskning som utförts hos oss som sträcker sig från början av 1800-talet fram till idag.