Beskrivning av tvåelektronintegraler med tensorprodukter

TvåelektronintegralerTvåelektronintegraler är ett matematisk enhet som beskriver hur två elektroner växelverkar med varandra. Denna byggsten är en viktig del i de matematiska uttryck och datorprogram som används för uttrycka och beräkna vågfunktioner. Med hjälp av alternativa tensorprodukt representationer, jämfört med den konventionella representationen, av tvåelektronintegraler, kan man skriva om uttycken och skriva om datorprogram så att de blir mycket mera effektiva och kan behandla större molekylära system. Vi använder oss av Cholesky dekomponering för att uppnå detta.