Till minne av Adolf Gogoll (1957-2023)

I över 35 år var professor Adolf Gogoll en uppskattad, engagerad och entusiastisk handledare, lärare och kollega, både inom och utom institutionen.

Hans vetenskapliga och pedagogiska gärning var inom organisk kemi, särskilt studier av molekyler i lösning med hjälp av NMR-spektroskopi. Genom åren använde han inte bara själv tekniken utan lärde upp och inspirerade alla användarkategorier. Han ansvarade för instrumentskötsel och hjälpte otaliga forskare att lösa sina vetenskapliga utmaningar utan önskan om motgäld. Han var en stöttepelare under uppbyggnaden av infrastrukturen NMR-Uppsala som nu är placerad i Kemi-BMCs lokaler och gemensamt finansierad över fakultetsgränser.

Adolf var generös med sin tid och hade förmågan att utan att rucka på sin integritet kommunicera vänligt och konstruktivt med alla, både i de dagliga samtalen och inom alla uppdrag där han konsekvent verkade för institutionens, fakultetens och universitetets bästa.

Institutionen hade börjat planera för den pensionering Adolf aviserat till sommaren 2024, men vid sitt frånfälle var han fortfarande engagerad i flera kurser, som handledare och med flera pågående uppdrag inom och utom Uppsala universitet.

Vi minns med tacksamhet hans lågmälda humor, det generösa engagemanget och den smittande nyfikenheten.

Premium till minne av Adolf Gogoll

En fond har skapats utifrån donationer från vänner, kollegor och tidigare studenter till minne av Adolf Gogoll och hans vetenskapliga och pedagogiska gärning inom organisk kemi, särskilt studier av molekyler i lösning med hjälp av kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi), nedan angivet som ”området”.

Med stöd från fonden kan en student på (i) forskarnivå eller (ii) avancerad nivå som genomfört högkvalitativa studier inom området uppmärksammas genom att erhålla ett premium till Adolf Gogolls minne. Mottagaren ska presentera sitt arbete i Uppsala i form ett särskilt inbjudet föredrag och tydligt ange att premium till Adolf Gogolls minne erhållits. Behöriga att utses till mottagare är de som bedriver eller bedrivit studier på (i) forskarnivå eller (ii) avancerad nivå vid svenskt lärosäte. En mottagare/år utses, och en individ kan endast tilldelas premium en gång per kategori.

Nominering skickas till prefekten för Institutionen för Kemi-BMC senast 31 mars och ska innehålla:

 • Kortfattat CV för aktuell student/doktorand (1 sida).
 • Det/de arbeten som åberopas: Disputerad kategori (i) vetenskaplig artikel eller godkänd avhandling på forskarnivå, ej disputerad i kategori (i) eller (ii) vetenskaplig artikel eller godkänd masteruppsats. Åberopade verk ska ha godkänts eller publicerats maximalt 12 månader innan sista dag för nominering.
 • Ett nomineringsbrev från handledare eller annan utbildningsföreträdare. För vetenskapliga artiklar ett nomineringsbrev från senior medförfattare som klargör hur aktuellt arbete förhåller sig till området, arbetets betydelse för fältet och den nominerades bidrag.

Vill du bidra med en donation?

Du kan ge ett bidrag till minnesfonden genom att sätta in pengar på nedanstående konton:

 • Från Sverige  
  Bankgiro 5233-3754
  Märk betalningen 130600404 Till minne av Adolf Gogoll
   
 • Från utlandet
  Uppsala universitets konto hos Danske Bank 
  IBAN: SE8412000000012810111197
  Swift (BIC): DABASESX 
  Märk betalningen 130600404 Till minne av Adolf Gogoll


 

Senast uppdaterad: 2023-10-03