Organisk kemi

Organisk kemi kan beskrivas som konsten att sammanfoga ”byggstenar” - små organiska molekyler - så att de bildar alltmer komplicerade, väldefinierade strukturer.

Forskningen inom organisk kemi är dels inriktad mot utveckling av nya syntesmetoder, dels mot framställning och karakterisering av funktionella molekyler med tillämpningar inom biovetenskap och materialvetenskap.

Vår forskning inom organisk kemi

Organisk kemi omfattar alla aspekter av kolföreningarnas kemi; från reaktioners hastigheter och specificiteter, förhållandet mellan molekylstruktur och egenskaper till upptäckt av metoder för syntes av organiska föreningar med önskade fysikaliska, kemiska eller biologiska egenskaper och användningen av organiska föreningar och metoder för att lösa problem i angränsande områden.

Läs mer om varje forskargrupp nedanför.

Forskargrupper inom Organisk kemi

Adolf GogollAdolf Gogoll: Funktionella molekylära enheter

Organisk syntes av funktionella enheter: Supramolekylära värd-gäst-system, photoswitchbara peptidomimetika, och monomerer för elektriskt ledande redoxpolymerer. Våra viktigaste verktyg är metallorganisk syntes, peptidsyntes, och NMR-spektroskopi.

Christine DyragerChristine Dyrager: Hypoxi, en måltavla för cancerterapi och diagnos

Organisk syntes av luminiscenta heterocykliska föreningar, målspecifika avbildningsderivat och hypoxiaktiverade prodroger.

Helena GrennbergHelena Grennberg: Grafen ur ett molekylärt perspektiv

Rening, derivatisering och utvärderingar av fullerener och kolnanorör; syntes och kemisk funktionalisering av grafen. Färgämnen för elektronöverföringsstudier, solceller och molekylära elektronikapplikationer. Supra-molekylär och metallorganisk kemi.

Jan KihlbergJan Kihlberg: Kemiska verktyg för forskning och läkemedelsutveckling utanför den traditionella läkemedelsrymden

Kemiska prober för svåra målproteiner och studier av komplexa sjukdomar.

Lukasz PilarskiLukasz Pilarski: Syntetisk metodik, katalys och grön kemi

Gruppen bedriver utveckling av snabbare, miljövänligare och mer ekonomiska organiska transformationer baserade på övergångsmetallkatalys, särskilt genom CH-aktivering.

Máté ErdélyiMáté Erdélyi: Halogenbindning, NMR-metodutveckling, antibiotikaresistens och naturproduktskemi

Halogen-bindningar, naturliga produkter från plantor i östra Afrika, paramagnetisk ligand tagging teknologi och utveckling av metallo-beta-lactamase hämmare.

Roland LindhRoland Lindh: Kvantkemigruppen

Elektronstruktur-, dynamikberäkningar och utveckling av modeller för dessa är viktiga forskningsprojekt. Aktuella tillämpningar är simulering av egenskaper hos kemiluminiscenta molekyler, fotokemi, samt tolkning av spektra. Forskningen fokuserar på multikonfigurationella metoder och dess nya metoder implementeras främst i datorprogrammet OpenMolcas.