Organisk kemi

Organisk kemi kan beskrivas som konsten att sammanfoga ”byggstenar” - små organiska molekyler - så att de bildar alltmer komplicerade, väldefinierade strukturer.

Forskningen inom organisk kemi är dels inriktad mot utveckling av nya syntesmetoder, dels mot framställning och karakterisering av funktionella molekyler med tillämpningar inom biovetenskap och materialvetenskap.

Vår forskning

Organisk kemi omfattar alla aspekter av kolföreningarnas kemi; från reaktioners hastigheter och specificiteter, förhållandet mellan molekylstruktur och egenskaper till upptäckt av metoder för syntes av organiska föreningar med önskade fysikaliska, kemiska eller biologiska egenskaper och användningen av organiska föreningar och metoder för att lösa problem i angränsande områden.

Läs mer om varje forskargrupp nedanför.

Forskargrupper

Adolf Gogoll: Funktionella molekylära enheter

Organisk syntes av funktionella enheter: Supramolekylära värd-gäst-system, photoswitchbara peptidomimetika, och monomerer för elektriskt ledande redoxpolymerer. Våra viktigaste verktyg är metallorganisk syntes, peptidsyntes, och NMR-spektroskopi.

Christine Dyrager: Hypoxi, en måltavla för cancerterapi och diagnos

Organisk syntes av luminiscenta heterocykliska föreningar, målspecifika avbildningsderivat och hypoxiaktiverade prodroger.

Helena Grennberg: Grafen ur ett molekylärt perspektiv

Rening, derivatisering och utvärderingar av fullerener och kolnanorör; syntes och kemisk funktionalisering av grafen. Färgämnen för elektronöverföringsstudier, solceller och molekylära elektronikapplikationer. Supra-molekylär och metallorganisk kemi.

Jan Kihlberg: Kemiska verktyg för forskning och läkemedelsutveckling utanför den traditionella läkemedelsrymden

Kemiska prober för svåra målproteiner och studier av komplexa sjukdomar.

Lukasz Pilarski: Synthetic methodology, catalysis and green chemistry

Gruppen bedriver utveckling av snabbare, miljövänligare och mer ekonomiska organiska transformationer baserade på övergångsmetallkatalys, särskilt genom CH-aktivering.

Máté Erdélyi: Halogen bonding, NMR method development, antibiotic resistance and natural product chemistry!

Halogen-bindningar, naturliga produkter från plantor i östra Afrika, paramagnetisk ligand tagging teknologi och utveckling av metallo-beta-lactamase hämmare.

Roland Lindh: Kvantkemigruppen

Elektronstruktur-, dynamikberäkningar och utveckling av modeller för dessa är viktiga forskningsprojekt. Aktuella tillämpningar är simulering av egenskaper hos kemiluminiscenta molekyler, fotokemi, samt tolkning av spektra. Forskningen fokuserar på multikonfigurationella metoder och dess nya metoder implementeras främst i datorprogrammet OpenMolcas.

Besökande professor på sabbatical

Orion Berryman: Halogen- och vätebindning

Besökande professor: Vi undersöker hur halogen- och vätebindningar gränsar till organokatalys, anjontransport och självmontering.