Organisk kemi

Organisk kemi kan beskrivas som konsten att sammanfoga ”byggstenar” - små organiska molekyler - så att de bildar alltmer komplicerade, väldefinierade strukturer.

Forskningen inom organisk kemi är dels inriktad mot utveckling av nya syntesmetoder, dels mot framställning och karakterisering av funktionella molekyler med tillämpningar inom biovetenskap och materialvetenskap.

Vår forskning inom organisk kemi

Organisk kemi omfattar alla aspekter av kolföreningarnas kemi; från reaktioners hastigheter och specificiteter, förhållandet mellan molekylstruktur och egenskaper till upptäckt av metoder för syntes av organiska föreningar med önskade fysikaliska, kemiska eller biologiska egenskaper och användningen av organiska föreningar och metoder för att lösa problem i angränsande områden.

Läs mer om varje forskargrupp nedanför.

Senast uppdaterad: 2021-03-29