Aldolas

aldolase reactions

Aldolreaktioner utgör grundpelare inom organisk synteskemi då de möjliggör bildandet av nya kol-kol bindningar samtidigt som nya stereocenter bildas. Aldolreaktioner utnyttjas vid syntes av en rad olika hydroxylerade föreningar. Dessa är av speciellt intresse vid syntes av bioaktiva ämnen och kan bildas från α hydroxylerade ketoner och aldehyder.
Biokatalytisk syntes av aldoler, genom användande av enzymer, skulle medföra flera fördelar jämfört med traditionella syntesmetoder:
(1) enzymers katalytiska förmåga överträffar mångfalt traditionellt använda organiska eller metallorganiska katalysatorer.
(2) enzymer är fullt biologiskt nedbrytbara, ofarliga att hantera och arbetar i vattenlösningar.
(3) de erbjuder lägre energikonsumtion då reaktioner kan utföras med hög effektivitet vid rumstemperatur.
(4) atomekonomin kan optimeras samtidigt som syntessteg kan minimeras då skyddsgrupper vanligen inte behöver utnyttjas.
(5) enzymer uppvisar stereoselektivitet som medger asymmetrisk syntes.

Våra studier av aldolaser syftar därför emot att...

  • bredda substratselektiviteten till att även innefatta icke-fosforylerade substrat.
  • fördjupa förståelsen för struktur/aktivitetssamband i aldolas-katalyserade reaktioner.

Publikationer