Forskningsprojekt i Helena Danielsons grupp

Danielson-gruppen forskar på följande projekt: 

Molekylära interaktioner

Forskningen avser att fördjupa våra kunskaper om molekylära interaktioner och förbättra våra möjligheter att ta fram nya och bättre läkemedel. Kunskapen är dock relevant även för andra områden såsom bioteknik och diagnostik. Frågor som kommer tas upp berör exempelvis vilka drivkrafter som styr när två molekyler interagerar med varandra. Vad gör att två molekyler attraheras till varandra? Varför är vissa interaktioner snabba och andra långsamma? Hur har dessa olika typer av interaktioner evolutionärt kommit att utvecklas och anpassats för olika typer av processer, såsom mekaniskt arbete, signalering, reglering och transport? Hur kan man skräddarsy en molekyl så att den verkligen får de egenskaper man vill ha? Läs mer om projektet "Molekylära interaktioner".

Interaktionsstudier med membranbundna proteiner

Vårt intresse av membranbundna proteiner omfattar tre kategorier av proteiner: enzymer, jonkanaler och G-proteinkopplade receptorer.

BACE-1 (beta-sekretas) är ett enzym som sannolikt är ett nyckelenzym för utvecklande av Alzheimers sjukdom. Vi har studerat under vilka betingelser inhibitorer binder till enzymet och om det är viktigt att använda det mer fysiologisk relevanta membranbundna enzymet eller om en trunkerad och därmed löslig variant av enzymet är adekvat för identifiering och karaktärisering av inhibitorer.

Hepatit C och dess enzymologi

Virusenzymer har ofta en central roll för virusets livscykel och egenskaper. De enzymer och proteiner som styr infektivitet och cancerutveckling hos hepatit C är till stor del ännu relativt outforskat. Vårt intresse kring replikation och sjukdomsutveckling kretsat till virusets icke strukturella proteiner, varav de flesta är enzymer. Målsättningen är att dessa studier skall bidra till ökad förståelse kring hepatit C infektioner och deras följdsjukdomar samt hur man kan utveckla effektiva läkemedel mot dessa. Läs mer om projektet "Hepatit C och dess enzymologi".