Populärvetenskaplig presentation av forskningen i Erik Marklunds grupp

Makromolekyler, till exempel proteiner, står för arbetet på mikroskopisk nivå i allt liv på jorden. De är således av särskilt intresse för livsvetenskaperna inom såväl grundforskning som industrin. Makromolekyler är dock inte statiska till sin natur och verkar sällan i enskildhet. Deras interaktioner och dynamik är därför av yttersta vikt för vår förståelse kring hur de fungerar, men också för hur deras funktion eller dysfunktion kan manipuleras för exempelvis terapeutiska syften.

En mängd experimentella tekniker kan användas för att undersöka diverse sidor av dynamiken, var och en med sina egna förutsättningar, begränsningar och fördelar. Ett komplement till experiment är avancerade beräkningsmetoder som kan ge insikter bortom vad experimentens räckvidd. Vår forskning tillämpar och utvecklar sådana beräkningsmetoder för att blottlägga dynamiken och interaktionerna hos makromolekyler, för att i slutändan förstå deras funktion och roll i livsprocesser på cellulär nivå.

Senast uppdaterad: 2022-04-05