Strukturell biokemi - Doreen Dobritzsch

Struktur-funktion samband för tre enzymer från den reduktiva metaboliska vägen för pyrimidin nedbrytning.

Vår forskning syftar till att klarlägga struktur och funktion hos medicinskt eller bioteknologiskt viktiga proteiner. Vi vill förstå vilka strukturella egenskaper hos ett protein möjliggör en viss funktion och hur förändringar i strukturen påverkar proteinets funktion. Vi använder röntgenkristallografi tillsammans med andra biokemiska och biofysikaliska metoder. Vår huvudprojekt är strukturell enzymologi av nedbrytningsvägen för uracil och tymin. Större samarbetsprojekt rör molekylär igenkänning i immunkomplex förknippade med utveckling och fortskridande av reumatoid artrit och upptäckt av strukturella determinanter som styr substratspecificitet, region- och stereoselektivitet i laboratorieutvecklade enzymvarianter av intresse för biokatalys-baserande tillämpningar.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning.

Forskningsledare: Doreen Dobritzsch-Lohkamp

Våra forskningsprojekt

  • Strukturell enzymologi av nedbrytningsvägen för uracil och tymin
  • Molekylär igenkänning i RA autoimmunkomplex
  • Ytterligare projekt

Populärvetenskaplig presentation

Strukturen hos ett protein är kopplad till dess funktion. Det innebär att för att ha en viss funktion måste ett protein också ha en struktur som stödjer funktionen. Om strukturen hos ett protein ändras, t.ex. på grund av mutationer i genen som kodar för dess aminosyrasekvens, kommer funktionen hos proteinet också påverkas, vilket kan leda till sjukdom. För att effektivt behandla en sjukdom underlättar det att veta vilka förändringar på molekylär nivå som orsakade sjukdomen. Kunskap om förhållandet mellan struktur och funktion är också viktig för många biotekniska tillämpningar, som exempelvis vid design av mer aktiva eller mer stabila katalytiska proteiner (enzymer) för tvätt- eller livsmedelsindustrin.

Vår forskning syftar till att klarlägga proteinernas struktur och funktion, och vi fokuserar på medicinskt eller biotekniskt relevanta proteiner. Vi vill t.ex. veta hur enzymerna som bryter ned nukleinsyrornas byggstenar uracil och tymin ser ut och fungerar, och varför våra immunförsvarsmolekyler av misstag reagerar på kroppsegen kollagen och hur detta leder till utveckling och progression av reumatoid artrit. Vi använder röntgenkristallografi tillsammans med andra biokemiska och biofysiska metoder för att studera strukturer, funktioner och interaktioner av dessa proteiner.

Senast uppdaterad: 2022-01-27