Kurser i yt- och kolloidkemi

Yt- och kolloidkemi, 10 hp
Kursen ska ge kännedom om ytkemiska grundbegrepp, grundläggande kunskap om fysikalisk kemi för kolloider i lösning samt en orientering om de vanligaste metoderna för att studera struktur och växelverkan i kolloidala lösningar. Dessutom avser kursen att ge en introduktion till farmaceutiska och biotekniska tillämpningar för kolloidala, främst självassocierade, system.

Mjuka ytor och kolloidala system, 5 hp
Kursen behandlar förutsättningar för, och drivkraften bakom, bildandet av självassocierade strukturer som miceller, liposomer, biologiska membran och flytande kristallina faser. Särskilt fokus ligger på intermolekylära växelverkningar och faktorer som påverkar struktur, fasbeteende och stabilitet i självassocierade system. Vanliga metoder för karaktärisering av systemen och om hur de utnyttjas för tillämpningar inom bland annat material- och läkemedelsområdet.