Analytisk masspektrometri - grunder och tillämpningar - Per Sjöberg

Ett collage av bilder på olika instrument som används i gruppen.

Masspektrometri (MS) är en kraftfull analysteknik och eftersom MS separerar och mäter joner i gasfas så är det av stort intresse och betydelse att ha förståelse för hur de joner som detekteras speglar sammansättningen i det analyserade provet. Vi har under många år använt MS för dess selektivitet och känslighet och nedan finns några exempel på områden som vi är aktiva inom. 

Nyfiken på att veta mer? Nedan hittar du en introduktion i lite mer populärvetenskaplig form av vår forskning.

En introduktion till forskningen i Sjöberg-gruppen

Vi utvecklar metoder och tekniker för att kunna mäta olika ”saker” i prover som ofta består av många olika kemiska föreningar, så kallade komplexa prover. För att erhålla den information vi öskar så måste de metoder vi använder vara mer eller mindre ”selektiva”, dvs ha förmåga att särskilja mellan olika föreningar. Beroende på frågeställningen så krävs olika grad av selektivitet. I vårat arbete så använder vi olika separationstekniker, såsom kromatografi kopplat till masspektrometri. Exempel på områden där vi bedriver forskning är:

Analys av organiska fosforföreningar i miljöprover

Fosfor är ett viktigt element för liv på jorden men för mycke fosfor kan bidra till problem såsom övergödning av sjöar och vattendrag. Vi försöker att öka kunskapen om hur fosfor omsätts i miljön och för detta krävs det utveckling av nya mätmetoder.

Analys av ”värdefulla” föreningar i restavfall från jord- och skogsbruk

Restprodukter från svenskt jord- och skogsbruk innehåller en stor blandning av kemiska föreningar där vissa kan vara av intresse att ta tillvara för att ingå i nya produkter i stället för att komposteras eller eldas upp. Utveckling av analysmetoder som kan ge information om provers innehåll är av stort intresse, men även metoder för att utvinna, extrahera, vissa komponenter från restprodukter.

Analys av metall-organiska komplex

Olika metaller används ofta för att förbättra tillverkningen av organiska molekyler, sk metallorganisk katalys. En viktig del i framtagandet av organiska molekyler, sk syntes, är att ha en bra förståelse för de olika ingående stegen. Masspektrometri med dess selektivitet och känslighet är en teknik som har möjlighet att ge insyn i vilka olika metallorganiska komplex som finns närvarande i en pågående syntes.

Senast uppdaterad: 2022-02-02