Biosurface och avbildande masspektrometri - Ingela Lanekoff

Med avbildande masspektrometri gör vi bilder av biologiska prover som visar var specifika molekyler finns. Vi använder en ny teknik för avbildande masspektrometri som kallas nano-DESI, vilket är en förkortning av nanospray desorption elektrospray jonisation. De främsta fördelarna med nano-DESI är att provet inte behöver bearbetas på något särskilt sätt innan analys samt att  tekniken möjliggör kvantifiering av molekyler i provet.

För den oinvigde som är intresserad och vill veta mer om vår forskning finns en populärvetenskaplig presentation nedanför.

Om forskningen i Lanekoff grupp

Gruppens forskningsprojekt inkluderar avbildning och kvantifiering av molekyler i vävnad och blod från djur och människor samt från cellager och enskilda celler. Till exempel använder vi tunna snitt av hjärnvävnad från råtta för att studera de molekyler som skickar signaler mellan olika celler i hjärnan. Dessa molekyler kallas neurotransmittorer och är de som ser till att kommunikationen i hjärnan och mellan hjärnan och kroppens olika delar fungerar. Denna forskning är bland annat viktig eftersom obalans i neurotransmittorer tros ligga bakom många neurologiska sjukdomar.

I gruppen använder vi oss av en teknik som kallas ”nanospray desorption electrospray ionization” där molekyler på en extremt liten yta, ungefär en tiondels millimeter, överförs till en kontinuerligt flödande vätska för att direkt analyseras med en masspektrometer. Masspektrometern mäter vikten av de joner som bildas av molekylerna och på så sätt tar vi reda på vilka molekyler som finns på ytan. Genom att analysera en stor mängd ställen över en större yta kan vi göra bilder som visar var olika molekyler finns på ytan. För att kunna säkerställa mängden molekyler på ytan så använder vi oss av interna standarder.

Ibland kan det vara svårt att med säkerhet identifiera exakt hur molekylen ser ut bara genom dess vikt. Därför utvecklar gruppen även tekniker för att kunna säkerställa molekylstrukturen. En av metoderna bygger på att molekylerna delas upp, separeras, baserat på dess egenskaper. En annan metod bygger på att kemiska molekyler reagerar med varandra på ett förutbestämt sätt och därför kan specifika enheter, så kallade funktionella grupper, hos molekylen identifieras.

Senast uppdaterad: 2021-01-20