Analytisk neurokemi och klinisk kemi

Vid analytisk kemi och neurokemi inom Uppsala universitet möts olika ämneskunskaper för att gemensamt utveckla morgondagens analysverktyg för att kunna få ny kunskap om biologiska förlopp vid t.ex. olika sjukdomar i hjärnan.

Drivkraften och huvudsaklig forskning inom området för analys av biomarkörer och endogena substanser fokuseras på att kunna mäta vad som händer hos patienter som lider av olika neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers, amyotrofisk lateral skleros (ALS) och multipel skleros. Vi kan med dagens tekniker kartlägga hela människans genuppsättning (genomet) och på så sätt finna mutationer och genuttryck som leder till ökad risk för vissa sjukdomar. Dessa ärftliga former (familjära) svarar dock bara för ca 20% av de sjukdomar vi studerar. Resterande sporadiska former kan inte förklaras utan här behöver vi finna markörer på protein, peptid eller metabolitnivå. Vi ägnar oss då åt sk proteomik eller metabolomik studier i olika vävnader och kroppsvätskor.

Studier sker i bl.a. hjärnvävnad och kroppsvätskor så som cerebrospinal vätska (likvor eller ryggmärgsvätska). Analysmetoderna måste anpassas till den komplexa biologiska verkligheten där tusentals andra substanser kan störa. Moderna analysmetoder gör det möjligt att studera den biokemiska helheten; utan att välja ut ut en viss substans från början. Man ser då ett mönster och försöker i efterhand räkna ut varför två mönster skiljer sig åt, mellan t. ex. en patient och en frisk kontroll. När kunskap erhållits kan man i vissa fall förenkla analysen och endast använda mönstret som ett diagnostiskt verktyg eller hitta metoder för att kunna mäta selektiva biomarkörer tidigt i en sjukdomsprocess. Avgörande för framgång vid biomarkörjakten är att vi idag arbetar tillsammans med duktiga kliniker som kan förse oss med bra kliniska material från väldiagnosticerade patienter.

En rad olika mikroanalyssystem utvecklas och används för denna forskning: olika vätskeseparationssystem så nanovätskekromatografi och superkritisk flödeskromatografi kopplade till hög upplösande tandem masspektrometri för absolut kvantifiering. I gruppen sker även utveckling av ytor och provtagningsverktyg som just lämpar sig för hantering och separation av biologiska prover.