Populärvetenskaplig presentation / Popular scientific presentation

Vad är obligatoriskt?
Som del i webbsamordningsarbetet har det beslutats att alla institutionens- och forskargruppers webbplatser ska innehålla en populärvetenskaplig presentation. Forskningsprogram/avdelningar som valt att inte presentera forskargrupper med egna webbplatser ska istället en populärvetenskaplig presentation på programmets/avdelningens webbplats. Man kan förstås också välja att ha populärvetenskaplig presentation både på programmets/avdelningens och på forskargruppers webbplatser. Det är bara obligatoriskt att ta fram populärvetenskapliga presentationer på svenska, men de kan med fördel också översättas till engelska för att locka utländska studenter.

What is required?
As part of the coordination of department websites at our faculty it has been decided that every department- and research group website shall contain a popular science presentation. Research programmes/divisions who decide not to present their research groups with websites of their own should instead have a popular science presentation on the research programme’s/division’s website. If a research programme/division wishes to they may of cause have a popular science presentation on their website in addition to those of their research groups. It’s only mandatory for the popular science presentations to be available in Swedish but it can also be a good idea to provide English translations in order to help attracting master students from foreign countries.

Primär målgrupp
Den primära målgruppen för de populärvetenskapliga presentationerna är presumtiva studenter och dessa texters svårhetsgrad ska därmed anpassas för att en gymnasist på ett naturvetenskapligt program kan förstå. Syftet är att väcka nyfikenhet och inspirera genom att ge en lättillgänglig introduktion till forskningsområdet.

The primary target group
The primary target group for the popular science presentations is prospective bachelor students and these texts should be written with an appropriate level of complexity. The goal is to invoke curiosity and inspire to studies in natural sciences through an easily accessible introduction to your research area.

Vad ska texten omfatta?
Försök ge en bild av bredden av den forskning som äger rum och ge exempel. Välj gärna ut det som är lättast att skriva populärvetenskapligt om och skriv lite mer om det. Försök förklara även den forskning som ligger långt ifrån tillämpning.

What should the text include?
Try to give the reader an idea of ​​the width of the research and provide examples. If you find a certain aspect of your research easier to write about feel free to give it a little more focus. Try to explain your research even though it might still be in the early stages.

Visa bilder!
Se till att hitta bilder som illustrerar forskningsområdet. Gärna bilder som underlättar förståelsen och/eller som utgör ett förtydligande exempel.

Show pictures!
Please add pictures that illustrate the research area. Preferably images that help the reader understand and/or provide a clarifying example.

Utnyttja och länka till publicerade populärvetenskapliga artiklar
Om det skrivits populärt om forskningen i media så kan de vara en bra inspirationskälla när du ska skriva populärvetenskapligt. Du kanske hittar formuleringar du kan låna eller bra sätt att förklara eller undvika invecklade termer. Du kan också tillhandahålla länkar till särskilt bra eller relevanta artiklar, ljud- och videoklipp. Det är däremot inte rekommenderat att använda en dylik artikel som sin populärvetenskapliga presentation eftersom den kanske inte är tillräckligt heltäckande för att belysa hela forskningsområdet.

Take advantage and link to published popular science articles
If the media has covered your research area in the past their articles can be a good source of inspiration for your popular science presentation. Perhaps you’ll even find things you can borrow such as good ways explain or avoid complex terminology. You can also provide the reader with links to particularly good or relevant articles and audio/video clips. It’s however not recommended that you use one of these articles as your popular science presentation since it might not cover your entire research area.