Nya material för extrema miljöer

Smält järn

Vår forskning på material i extrema miljöer

Många material används i tuffa och hårda miljöer. Det finns behov av nya material som tål mycket frätande miljöer eller höga temperaturer utan oxidation eller skadlig fasomvandling. I många applikationer utsätts material för höga belastningar, spänningar, erosion, strålning etc som kan förstöra eller allvarligt skada materialet. Det finns också ett behov av nya material som uppvisar funktionella egenskaper även under svåra förhållanden. Detta inkluderar till exempel sensormaterial och katalysatorer.

Korrosionsbeständiga material

Trots årtionden av forskning är korrosion fortfarande ett ständigt utmaning eftersom korrosion leder till nedbrytning och förlust av ett material och komponenter. Detta forskningsområde behandlar grundläggande elektrokemi och utveckling av korrosionsbeständiga tunna filmer.

Hårda och nötningsbeständiga material

Vi har en stor aktivitet på tunnfilmsyntes på hårda och nötningsbeständiga beläggningar med både lösningskemi och ångdeponeringsmetoder såsom kemisk ångdeposition (CVD) och magnetronförstoftning. Ett viktigt mål med forskningen är att kontrollera fassammansättningen och mikrostrukturen i våra material och fastställa sambandet mellan mikrostruktur och egenskaper. Vi studerar för närvarande ett brett utbud av nya typer av material som borider, karbider, nitrider och oxider för olika applikationer.

Material för tillämpningar i kärnenergi

Det sexåriga SSF ARC Sunrise projektet har som har mål att verifiera en Gen IV blykyld reaktordesign, inklusive de ingående materialen som behövs för att bygga en testreaktor, där de ingående materialen tas fram och testas avseende deras respektive applikationer. Denna typ av reaktor arbetar med smält bly som kylmedel i temperaturer på 500 oC och materialen måste därför klara dessa temperaturer över lång tid. Kraven på materialen varierar beroende på plats och funktion i reaktorn. Vårt fokus ligger på utveckling för testning av material för (i) impellrer som måste klara nötningen av varmt bly, (ii) beläggningar på stål som förstärker det naturligt skapade ytskiktets struktur och sammansättning och (iii) syntes av  (Zr/U)N nano-pulver för sintring till bränslepellets. Detta inkluderar också dopning med element såsom lantanider för simulering av fissionsprodukter som bilder under drift.  

Senast uppdaterad: 2022-10-20