Biofysikalisk och Bio-oorganisk Kemi

Inom Biofysikalisk och biooorganisk kemi ligger fokus på att studera biologiska reaktioner som omvandlar solenergi till kemisk energi. Vi studerar även biologiska reaktioner som omvandlar gaser och små molekyler, och som är viktiga pusselbitar i omställningen till ett hållbart samhälle. Med dessa fundamentala studier som grund utvecklar och härmar vi sådana förlopp för att producera solbränslen och och andra värdefulla produkter. Några exempel på områden som vi arbetar inom:

  • Elektron- och protonöverföringar i biologiska system
  • Energiomvandling i den naturliga fotosyntesen
  • Mekanistiska studier av Fotosystem II, hydrogenaser, Cu-oxidaser, kolmonoxiddehydrogenas, samt nitrogenas
  • Enzymdesign och artificiella enzymer in vitro och in vivo
  • Syntes och karakterisering av molekylära och materialbaserade katalysatorer för reduktion av CO2 och N2, H2-utveckling och -oxidation, samt vattenoxidation
  • Framställning och testning av apparater för lagring av solenergi eller annan förnybar energi i form av ett bränsle
  • Utveckling av mikroorganismer för bioteknik 

För dessa studier används ett antal tekniker såsom molekylärbiologiska tekniker, proteinkemi, membraningång-masspektrometri (MIMS), elektronspinnresonans (EPR), elektrokemi, röntgenspektroskopi, fluorescensspektroskopi, termoluminicens, periodisk femtosekundröntgenkristallografi, elektronmikroskopi coh neutrondiffraktion. I biomimetiska projekt syntetiserar vi molekylära och heterogena katalysatorer från huvudsakligen vanligt förekommande grundämnen.

Senast uppdaterad: 2021-11-26