AngioScaff - Bioaktiva och bioresponsiva material för att främja nybildning av blodkärl

Att förmå kroppen att själv nybilda och reparera skadad eller förlorad vävnad är en viktig nyckel för att bota många sjukdomstillstånd. Det kan t.ex. handla om stora defekter i ben, kroniska sår eller skador på hjärtmuskulaturen efter en infarkt. Sådan tillväxt av celler, vävnader och organ är beroende av nybildande av blodkärl. Denna process, som kallas angiogenes, styrs av komplexa interaktioner mellan celler och deras omgivning såsom den extracellulära matrisen och olika adhesionsmolekyler och tillväxtfaktorer.

Det finns idag stor kunskap kring hur angiogenes kan främjas och styras med hjälp av olika molekylära faktorer, men det saknas kliniskt applicerbara och effektiva metoder för att leverera dessa på ett tillfredsställande sätt. Även om det idag finns exempel på framgångsrika produkter som har utvecklats för vävnadsregenerering så finns det begränsningar i hur effektivt dessa fungerar i kliniska sammanhang och det finns således stora möjligheter till vidare teknologisk utveckling.

För att kunna utnyttja den fulla potentialen i vävnadsregenerering och regenerativ medicin så syftar projektet AngioScaff till att utveckla nya biomaterial med hänsyn tagna till biologiska designprinciper. Snarare än att använda biomaterial som passiva bärare av tillväxtfaktorer så har AngioScaff som mål att utveckla material som kan interagera med den fysiologiska miljön och presentera molekylära faktorer på ett sätt som svarar mot den regenerativa processen. Genom att använda material som är injicerbara så kan också behandlingen göras som injektion med en spruta i stället för öppen kirurgi.

AngioScaff är ett stort internationellt projekt som är finansierat av EU:s sjunde ramprogram. Vår del i projektet går ut på att utveckla material baserade på den naturliga polysackariden hyaluronsyra. Genom kemisk modifiering av denna polymer är det möjligt att skapa funktionell geler som fungerar som bärare för tillväxtfaktorer och som kan stimulera angiogenes och vävnadstillväxt. Andra modifieringar ger material som kan användas för överföring av genetiskt material. Genom AngioScaff förs vår kunskap om biomaterialsyntes samman med kunskap om de biologiska förutsättningarna för angiogenes för att på så sätt skapa nya behandlingsmetoder som effektivt utnyttjar den mänskliga kroppens egen förmåga till läkning.

Läs mer på http://www.angioscaff.eu/

Senast uppdaterad: 2021-04-06