<a id="proj1" name="proj1"></a>Vågpaketsdynamik

 Vi  har sedan miten på 1990-talet byggt upp en omfattande kunskap om att lösa den (explicit) tidsberoende Schrödingerekvationen (TDSE) för molekylära system. Fokus har legat på att ta fram en uppsättning numeriska verktyg som möjliggör en i princip exakt lösning av Schrödingerekvationen för kärndynamiken på Born-Oppenheimer potentialytor.

Ett annat forskningsintresse är användningen av iterativa metoder baserade på Lanczos algoritm för att lösa Lippmann-Schwinger ekvationen för kemiska reaktioner och fotodissociation.

De problem vi studerat inkluderar pump-probe, fotoelektron och RIXS spektroskopi, ofta i nära samarbete med experimentella grupper.

<a id="proj2" name="proj2"></a>Numeriska metoder för stora molekylära system

 För molekylära system med många frihetsgrader måste aproximativa metoder användas för att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen (TDSE), främst beroende på svårigheten att exakt representera ett molekylärt system med mer än sex eller sju atomer.  Det finns idag ett fåtal olika  forskningsinriktningar för dynamiken hos stora molekylära system, ofta baserade på en lokal beskrivnin, som alla har sina förtjänster och fallgropar. Vi är intresserade av att jämföra och förbättra dem och även införa möjligheten av att beräkna potentialytan samtidigt med kärndynamiken.