Kemiska sektionen

Molekylär kvantdynamik

Vår forskning syftar till att beskriva och förstå dynamiken hos kemiska reaktioner så noggrannt som möjligt genom att utveckla, analysera och implementera bättre beräkningsmetoder och numeriska verktyg för att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen. För en så nogrann  beskrivning som möjligt av den underliggande kemin och fysiken måste både elektroner och kärnor  i de ingående molekylerna beskrivas med kvantmekanik.

De metoder vi utvecklar tillämpas på realistiska kemiska problem och jämförs och med resultat från experiment. Vi tillämpar våra metoder för att beräkna hastighetskonstanter, fotoelektronspektroskopi och växelverkan mellan molekyler och laserpulser.

Forskningsledare: Hans Karlsson

Publikationer inom området