Kemiska sektionen

Forskargrupper

Baltzer Group
Molekyler som känner igen och binder till proteiner är oumbärliga inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Vi utvecklar nya molekylära koncept för igenkänning av proteiner "utanför lådan" och baserade på grundläggande kemiska principer om molekylär växelverkan.

Lars Engman: Design, syntes och användning av nya katalytiska antioxidanter
Design, syntes och testning av nya katalytiska antioxidanter. Biologiskt aktiva kalkogenorganiska föreningar. Radikalkemi.

Adolf Gogoll: Funktionella molekylära enheter
Organisk syntes av funktionella enheter: Supramolekylära värd-gäst-system, photoswitchbara peptidomimetika, och monomerer för elektriskt ledande redoxpolymerer. Våra viktigaste verktyg är metallorganisk syntes, peptidsyntes, och NMR-spektroskopi.

Helena Grennberg: Grafen ur ett molekylärt perspektiv
Rening, derivatisering och utvärderingar av fullerener och kolnanorör; syntes och kemisk funktionalisering av grafen. Färgämnen för elektronöverföringsstudier, solceller och molekylära elektronikapplikationer. Supra-molekylär och metallorganisk kemi. (Ingen webbsida ännu.) 

Jan Kihlberg: Kemiska verktyg för forskning och läkemedelsutveckling utanför den traditionella läkemedelsrymden
Kemiska prober för svåra målproteiner och studier av komplexa sjukdomar.

Lukasz Pilarski: Syntesmetodologi baserad på katalytisk C-H- aktivering, aryne intermediärer och organomain gruppens föreningar
Gruppen bedriver utveckling av snabbare, miljövänligare och mer ekonomiska organiska transformationer baserade på övergångsmetallkatalys, särskilt genom CH-aktivering.(Ingen webbsida ännu.)