Kemiska sektionen

Organisk kemi

Organisk kemi kan beskrivas som konsten att sammanfoga ”byggstenar” - små organiska molekyler - så att de bildar alltmer komplicerade, väldefinierade strukturer. Forskningen inom organisk kemi är dels inriktad mot utveckling av nya syntesmetoder, dels mot framställning och karakterisering av funktionella molekyler med tillämpningar inom biovetenskap och materialvetenskap.

Forskargrupper

Baltzer Group
Molekyler som känner igen och binder till proteiner är oumbärliga inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Vi utvecklar nya molekylära koncept för igenkänning av proteiner "utanför lådan" och baserade på grundläggande kemiska principer om molekylär växelverkan.

Engman Group
Design, syntes och testning av nya katalytiska antioxidanter. Biologiskt aktiva kalkogenorganiska föreningar. Radikalkemi.

Gogoll Group
Organisk syntes av funktionella enheter: Supramolekylära värd-gäst-system, photoswitchbara peptidomimetika, och monomerer för elektriskt ledande redoxpolymerer. Våra viktigaste verktyg är metallorganisk syntes, peptidsyntes, och NMR-spektroskopi.

Grennberg Group
Rening, derivatisering och utvärderingar av fullerener och kolnanorör; syntes och kemisk funktionalisering av grafen. Färgämnen för elektronöverföringsstudier, solceller och molekylära elektronikapplikationer. Supra-molekylär och metallorganisk kemi. (Ingen webbsida ännu.) 

Kihlberg Group
Kemiska prober för svåra målproteiner och studier av komplexa sjukdomar.

Pilarski Group
Gruppen bedriver utveckling av snabbare, miljövänligare och mer ekonomiska organiska transformationer baserade på övergångsmetallkatalys, särskilt genom CH-aktivering.(Ingen webbsida ännu.)